การจองเวลา (For English please click on the British flag)

ท่านสามารถจองเวลาใหม่หรือยกเลิก/แก้ไขเวลาที่ท่านได้จองไว้

วีซ่า Help instructions

แก้ไข/ยกเลิก Help instructions